Ove promene se obično dijagnostikuju na snimku magnetnom rezonancom slabinske kičme i smeštene su najčešće u donjem delu kičmenog kanala. Opisuju ih i kao meningealne periradikularne ili perineuralne ciste. To su proširenja omotača korena živaca koja su ispinjena providnom tešnošću (likvorom). One retko vrše značajan pritisak na korene nerava da bi zahtevale operativno lečenje. Obično se radi o uzgrednom nalazu na snimku. Ipak neke fizičke aktivnosti mogu biti limitirane zbog tegoba nastalih usled ovih cista ili one izazivaju radikulopatije. Odluku o eventualnom hirurškom lečenju donosi neurohirurg.