Rešite Vaše tegobe uspešnim uslugama online konsultacije preko maila i razgovorom sa stručnjakom po principima telemedicine. Njima se postiže odredjivanje tačnog porekla i uzroka bola, a to je neophodno da odredimo adekvatnu terapiju. Sami CT i snimci magnetnom rezonancom uglavnom uopšte nisu dovoljni da bi se ovo postiglo. zkoja@yahoo.com

Ove promene se obično dijagnostikuju na snimku magnetnom rezonancom slabinske kičme i smeštene su najčešće u donjem delu kičmenog kanala. Opisuju ih i kao meningealne periradikularne ili perineuralne ciste. To su proširenja omotača korena živaca koja su ispinjena providnom tešnošću (likvorom). One retko vrše značajan pritisak na korene nerava da bi zahtevale operativno lečenje. Obično se radi o uzgrednom nalazu na snimku. Ipak neke fizičke aktivnosti mogu biti limitirane zbog tegoba nastalih usled ovih cista ili one izazivaju radikulopatije. Odluku o eventualnom hirurškom lečenju donosi neurohirurg.